instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

KF/ZP-236-10/12 Laboratoryjna napawarka dwuwałowa

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3.informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania


więcej...
 
KF/ZP-236-12/12 Aparatura do pomiaru czasu zaniku metodą wyładowań koronowych

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3Informacja o unieważnieniu postępowania


więcej...
 
KF/ZP-236-11/12 Dostawa środka wiążącego –wodnej dyspersji polimeru na bazie estrów kwasu akrylowego

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-09/12 Robota budowlana - Wykonanie modernizacji rozdzielni niskiego napięcia w budynku warsztatowym i laboratoryjnym zlokalizowanych na nieruchomości w Łodzi, ul. Gdańska 118

1. OGłSZENIE O ZAMÓWIENIU
2. SIWZ
3. 5.1.a - PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY MODERNIZACJI TABLICY ROZDZIELCZEJ 0,4 kV W BUD.  WARSZTATOWYM.
4. 5.1.b. - PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MODERNIZACJI ROZDZIELNI NISKIEGO NAPIĘCIA W BUD. LABORATORYJNYM, ŁÓDŹ, UL. GDAŃSKA 118
5. 5.2.- PRZEDMIAR - Modernizacja tablic rozdzielczych, Łódź, ul. Gdańska 118
6. 5.3.-SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
7.Informacja z zebrania na budowie
8. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
9. INFORMACJA O WYKLUCZENIU WYKONAWCY, ODRZUCENIU OFERT


więcej...
 
KF/ZP-236-08/12 Dostawa włóknniny PES wytwarzanej metodą igłowania wodnego

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówieniu
3. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
4. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych