instytut włókiennictwa
 
polski   english

| Stan realizacji |


 

W Instytucie Włókiennictwa realizowany jest Projekt pt.: „Rozwój infrastruktury badawczo – rozwojowej Instytutu Włókiennictwa na potrzeby badań nad bezpieczeństwem użytkowania wyrobów włókienniczych”. 

Numer projektu WND-RPLD.03.01.00-00-002/13

Projekt ten został zakwalifikowany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1436/13 z dnia 22 października 2013 r. po uzyskaniu pozytywnej oceny pod względem formalnym i merytorycznym w ramach konkursu nr: RPLD.03.01.00-3/13

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013.
Oś priorytetowa III - Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość RPO WŁ;
Działanie III.1 „Wsparcie jednostek B+R”;

Nr Umowy: UDA-RPLD.03. 01.00-00-002/13-00 z dnia 28 stycznia 2014

Przedmiotem projektu jest rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej Instytutu Włókiennictwa, docelowo przeznaczonej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i badań przemysłowych w zakresie opracowania nowych metod badawczych, niedostępnych dotychczas na terenie Polski.

Uzyskane rezultaty projektu będą służyć zarówno instytucjom badawczym opracowującym nowe technologie wyrobów włókienniczych, jak i przedsiębiorcom, wpływając również na poprawę bezpieczeństwa użytkowania badanych materiałów i produktów.

 

Stan realizacji

 

Nazwa Beneficjenta: Instytut Włókiennictwa
Wartość Projektu: 2 906 494,20 PLN
Dofinansowanie  z RPO WŁ: 1 180 898,36 PLN – w tym:
Kwota dofinansowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 003 763,61 PLN
Dofinansowanie z budżetu państwa: 177 134,75 PLN

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz z budżetu państwa

 
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych