instytut włókiennictwa
 
polski   english
Oferty Pracy


Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko 
Zastępcy Dyrektora do spraw naukowych
Instytutu Włókiennictwa z siedzibą w Łodzi 

Komisja do spraw wyłonienia kandydatów 
na Zastępcę Dyrektora do spraw naukowych Instytutu Włókiennictwa 
z siedzibą w Łodzi (dalej Komisja)  

na podstawie
art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 j.t.)

zaprasza do składania zgłoszeń  

na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw naukowych Instytutu Włókiennictwa 
z siedzibą w Łodzi 

 

I. Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych kandydata:

Kandydat na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw naukowych Instytutu Włókiennictwa powinien wykazać, że:

 

 1. posiada tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
 2. korzysta z pełni praw publicznych;
 3. posiada wiedzę w zakresie przedmiotu działalności Instytutu Włókiennictwa; 
 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 

II. Kandydaci proszeni są o złożenie wraz ze zgłoszeniem następujących dokumentów:

 

 1. CV, informacji o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, informacji o dorobku naukowym i zawodowym; 
 2. poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i wykształcenie; kopie dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;  
 3. oświadczenia, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 6. oświadczenia kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydata/kandydatów i powołania kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw naukowych Instytutu Włókiennictwa z siedzibą w Łodzi, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 j.t.);
 7. oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie na Zastępcę Dyrektora do spraw naukowych Instytutu Włókiennictwa;
 8. informacji o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, adres mailowy oraz telefon kontaktowy).

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dodatkowe informacje o odbytych stażach i szkoleniach, o dodatkowych uprawnieniach i certyfikatach. 

Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Ponadto 

III. Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Instytutu Włókiennictwa:

 

 • kserokopia statutu Instytutu Włókiennictwa,
 • kserokopia regulaminu organizacyjnego Instytutu Włókiennictwa, 
 • kserokopia sprawozdania finansowego Instytutu Włókiennictwa za rok 2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,

 

będą udostępnione do wglądu kandydatom na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw naukowych w siedzibie Instytutu Włókiennictwa w Łodzi, ul. Brzezińska 5/15, w sekretariacie Dyrekcji, w dniach roboczych Instytutu w godzinach od 800 do 1500 od dnia następnego po dniu ogłoszenia zaproszenia do składania zgłoszeń na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw naukowych do ostatniego dnia składania zgłoszeń. 

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie materiałów informacyjnych jest Pani Magdalena Matusiak (e-mail: info@iw.lodz.pl, tel. 42 61 63 100).

IV. Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw naukowych Instytutu Włókiennictwa z siedzibą w Łodzi – nie otwierać” w Kancelarii Głównej w Biurze Podawczym Ministerstwa Rozwoju w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5 w dni robocze w godz. 815 -1615 lub przesłać listem poleconym na adres Ministerstwo Rozwoju Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych, 00-507 Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw naukowych Instytutu Włókiennictwa z siedzibą w Łodzi – nie otwierać”. 

V. Termin składania zgłoszeń do dnia 2 listopada 2017 r. W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa Rozwoju.

Komisja informuje, że kandydat może zostać zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną w przedmiocie  kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata pod kątem umiejętności zarządczych właściwych na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw naukowych instytutu badawczego, z uwzględnieniem przebiegu pracy w instytucie badawczym, jeśli kandydat pełnił w nim funkcje kierownicze.

O terminie i miejscu rozmowy wybrany kandydat lub wybrani kandydaci zostanie/zostaną  poinformowany/poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu.

 
 

 

Instytut Włókiennictwa poszukuje kandydata do pracy
w Laboratorium Badań Surowców i Wyrobów Włókienniczych na stanowisku:
TECHNOLOG W LABORATORIUM BADAWCZYM

Opis stanowiska: 

 • wykonywanie badań i obliczeń, 
 • prowadzenie zapisów dotyczących wykonywania badań, 
 • sprawdzanie i  obsługa wyposażenia, 
 • współudział w opracowywaniu procedur badawczych i instrukcji.

Wymagania: 

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: włókiennik,
 • znajomość języka angielskiego, poziom co najmniej B1,
 • znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office,
 • mile widziane: umiejętności techniczne w zakresie obsługi wyposażenia badawczego oraz szkolenia z zakresu systemów zarządzania.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pracę od poniedziałku do piątku,
 • możliwość rozwoju i udział w szkoleniach.

Kandydaci powinni złożyć: 
CV wraz z listem motywacyjnym, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
na adres:
Instytut Włókiennictwa, Dział Spraw Pracowniczych i Administracji
92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15 
lub e-mail: azlota@iw.lodz.pl 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Instytut Włókiennictwa w Łodzi, ul. Brzezińska 5/15. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

 

 

Instytut Włókiennictwa poszukuje kandydata do pracy
w Laboratorium Badań Własności Elektrostatycznych na stanowisku:
TECHNOLOG W LABORATORIUM BADAWCZYM

Opis stanowiska: 

 • wykonywanie badań i obliczeń, 
 • prowadzenie zapisów dotyczących wykonywania badań, 
 • sprawdzanie i  obsługa wyposażenia, 
 • współudział w opracowywaniu procedur badawczych i instrukcji.

Wymagania: 

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: włókiennik, fizyk,
 • znajomość języka angielskiego, poziom co najmniej B1,
 • znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office,
 • mile widziane: umiejętności techniczne w zakresie obsługi wyposażenia badawczego oraz szkolenia z zakresu systemów zarządzania.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy ,
 • pracę od poniedziałku do piątku,
 • możliwość rozwoju i udział w szkoleniach.

Kandydaci powinni złożyć: 

CV wraz z listem motywacyjnym, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
na adres:
Instytut Włókiennictwa, Dział Spraw Pracowniczych i Administracji
92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15 
lub e-mail: azlota@iw.lodz.pl 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Instytut Włókiennictwa w Łodzi, ul. Brzezińska 5/15. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

 

 

Instytut Włókiennictwa poszukuje kandydata na stanowisko:

SPECJALISTA DS. CERTYFIKACJI

Opis stanowiska:

Prowadzenie procesu certyfikacji, bieżąca praca biurowa, m.in. sporządzanie raportów w j. polskim i angielskim, współpraca z laboratoriami, kontakt z klientami Zakładu Certyfikacji, prowadzenie rozmów oraz korespondencji mailowej w j. angielskim, udział w delegacjach (również zagranicznych), przeprowadzanie audytów.  

Wymagania:

 

 • wykształcenie minimum średnie (najlepiej wyższe włókiennicze, chemiczne lub pokrewne),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. poziom C1), 
 • prawo jazdy kategorii B, 
 • komunikatywność, dokładność, zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • swobodne poruszanie się w środowisku operacyjnym Windows, 
 • dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, PowerPoint).
 • znajomość języka niemieckiego oraz wiedza w zakresie systemów zarządzania będzie dodatkowym atutem.

 

Oferujemy:

 

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej w przyjaznym środowisku,
 • pracę od poniedziałku do piątku, 
 • miejsce zapewniające rozwój i odkrywanie swoich możliwości,
 • niezbędne narzędzia pracy.

 

Kandydaci powinni złożyć:

CV wraz z listem motywacyjnym, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

na adres:

Instytut Włókiennictwa
Dział Spraw Pracowniczych i Administracji
92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15 lub e-mail: azlota@iw.lodz.pl

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Instytut Włókiennictwa w Łodzi, ul. Brzezińska 5/15. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

 

 

 
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych