Instrukcja wyszukiwania danych 

Po przeczytaniu instrukcji należy wybrać:powrót do systemu wyszukiwawczego


Wyszukiwanie danych można prowadzić na dwa sposoby: Uwaga: system jednakowo traktuje duże i małe litery.

Wyszukiwanie poprzez indeks

W celu przeprowadzenia wyszukiwania poprzez indeks należy:

  1. wybrać z listy pole, którego ma dotyczyć wyszukiwanie
  2. wpisać początkowe litery wyszukiwanego terminu
  3. nacisnąć klawiszIndeksznajdujący się z prawej strony

Na ekranie wyświetli się lista terminów wyszukiwawczych dotyczących danego pola (w rozważanym przypadku będą to tytuły czasopism).
Po wybraniu dowolnego terminu program przeprowadzi wyszukiwanie i wyświetli odnalezione informacje.

Wyszukiwanie bezpośrednie

W tym celu należy:

  1. wybrać z listy pole, którego ma dotyczyć wyszukiwanie
  2. wpisać początkowe litery wyszukiwanego terminu
  3. nacisnąć klawiszSzukajznajdujący się u dołu formularza
Program przeprowadzi wyszukiwanie i wyświetli odnalezione rekordy. Formularz składa się z trzech wierszy. Można więc wpisać kilka warunków dotyczących różnych pól i połączyć je jednym z następujących operatorów logicznych: Działanie operatorów jest następujące:
iloczyn  wynikiem są rekordy spełniające wszystkie podane warunki 
suma  wynikiem są rekordy spełniające przynajmniej jeden z podanych warunków 
różnica  wynikiem są rekordy spełniające warunek podany w pierwszym okienku, 
a nie spełniające warunku podanego w drugim okienku. 
Iloczyn warunków
Iloczyn logiczny jest domyślnym połączeniem warunków podanych w formularzu. Wystarczy zatem wypełnić wpisać terminy wyszukiwawcze i nacisnąć przyciskSzukaj.
Przykład
Po wypełnieniu pól zgodnie z poniższym wzorem, i naciśnięciu klawiszaSzukaj, zostaną odnalezione opisy czasopism z roku 1996 dotyczące włóknin pneumotermicznych :
 
Łączenie warunków:  Polskie znaki:  Format: 

Suma warunków
Jeśli efektem wyszukiwania ma być suma logiczna podanych warunków, czyli rekordy, które spełniają przynajmniej jeden z podanych warunków należy dodatkowo wybraćsumaw opcjiŁączenie warunków.
Przykład
Po wypełnieniu pól zgodnie z poniższym wzorem, i naciśnięciu klawiszaSzukaj, na ekranie wyświetlą się artykuły z czasopism poruszające dowolne z poniższych zagadnień:

 

 
Łączenie warunków:  Polskie znaki:  Format: 

Różnica warunków
W celu odnalezienia rekordów spełniających jeden warunek, a nie spełniających drugiego warunku, należy:

Uwaga: nie należy wypełniać trzeciego okienka.

Przykład
Po wypełnieniu pól zgodnie z poniższym wzorem, i naciśnięciu klawiszaSzukaj, na ekranie wyświetlą się artykuły z czasopism zajmujące się ochroną środowiska wydane w językach obcych:

 
Łączenie warunków:  Polskie znaki:  Format: 

Format prezentacji danych
OpcjaFormatpozwala na wybór formatu prezentacji odnalezionych rekordów.
Dostępne są dwa formaty:  

Standard polskich znaków
Opcja pozwala na wybór standardu kodowania polskich znaków
przy wyświetlaniu wyników wyszukiwania.



Instytut Włókiennictwa