instytut włókiennictwa
 
polski   english

Opis | Kontakt |Opis


 
Zakład Naukowy Niekonwencjonalnych Technik i Wyrobów Włókienniczych, specjalizuje się w interdyscyplinarnych badaniach nad innowacyjnymi technikami i funkcjonalnymi materiałami włókienniczymi i włókienno-tworzywowymi, obejmujących:

Nanotechnologie i funkcjonalne wyroby włókiennicze:

 • Inżynieria materiałów włókienniczych i kompozytowych.
 • Wysokosprawne materiały i kompozyty włókiennicze z modyfikowanymi włóknami konwencjonalnymi, nanowłóknami i nanocząstkami.
 • Powłokowe materiały warstwowe modyfikowane nanocząstkami,
 • Nanopowłokowe wyroby włókiennicze z zastosowaniem aktywacji chemicznej/fizycznej.

Innowacyjne technologie modyfikacji powierzchniowej:

 • Chemiczne i fizyczne modyfikacje powierzchni włókien i wyrobów włókienniczych, w tym za pomocą wyładowań koronowych/plazmy atmosferycznej.

Ochrona środowiska:

 • ­Bezodpadowe włókiennicze technologie wykończalnicze,
 • ­Materiały włókiennicze poprawiające jakość powietrza w pomieszczeniach.
 • ­Zastosowanie materiału biologicznego w kompozytach włókienniczych.
 • ­Recykling materiałowy i energetyczny włókienniczych odpadów kompozytowych.
 • Fotochemiczna degradacja/utylizacja odpadów włókienniczych.

oraz prowadzi prace w zakresie:

 • Rozwoju technicznych i interdyscyplinarnych zastosowań materiałów włókienniczych
 • Rozwoju alternatywnych metod badania innowacyjnych materiałów włókienniczych
 • Ekspertyz specjalistycznych
 • Działalności normalizacyjnej i szkoleniowej

W zakładzie wykonywane są badania z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury tj:

 • Elektronowy mikroskop skaningowy VEGA 3 LMU, TESCAN a.s z mikroanalizatorem rentgenowskim  EDS Oxford.

Analiza SEM/EDS: obrazy mikroskopowe SEM w powiększeniach nawet do 150 tys. razy.  Analiza rentgenograficzna powierzchni badanej,  identyfikacja pierwiastków chemicznych. Możliwość tworzenia map rozkładu  pierwiastków chemicznych na powierzchni badanej.

 • Mikroskopy optyczne: stereoskopowy OLYMPUS z kamerą PANASONIC i Zeiss Axion 1.0.

Mikroskopy sprzężone z komputerem umożliwiającym analizę cyfrową obrazu mikroskopowego w programie MICROSCAN.

 • Spektrometr ramanowski Renishaw InVia Refleks z mikroskopem konfokalnym (obiektywy 5x, 20x, 50x, 100x, obiektyw immersyjny 20x, 50x). Linie wzbudzenia l=514nm i l=785nm.

Identyfikacja ciał stałych i cieczy techniką spektroskopii Ramana, analiza powie-rzchni ciał stałych w skali mikro, tworzenie map powierzchni, profili głęboko-ściowych. Pomiary techniką SERS (wzmocniona powierzchniowo spektroskopia Ramana).

 • Zestaw do pomiarów w zakresie podczerwieni: Spektrometr FTIR Vertex 70 (Bruker) + mikroskop Hyperion 2000,  zestaw sprzęgający TG-IR z kuwetą gazową i detektorem MCT, przystawki ATR i DRIFTS.

Identyfikacja cieczy i ciał stałych techniką FTIR ATR, badania identyfikacyjne gazów, w  tym produktów  rozkładu  substancji  poddawanej analizie termicznej. 

 • Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC 204 F1 Phenix, Netzsch.

Wyznaczanie temperatur topnienia i krystalizacji, entalpii topnienia i krystali-zacji, temperatur rozkładu termicznego i ciepła rozkładu. Wyznaczanie tem-peratury  zeszklenia.

 • Termowaga TG 209 F1 Libra firmy Netzsch z modułem sprzęgającym FTIR.

Wyznaczanie temperatury rozkładu substancji badanej, wyznaczanie ubytku masy podczas rozkładu. 

 • Kamera termowizyjna Mobir M3 i stanowisko do badań metodą termowizyjną.

Obrazy termowizyjne badanych prób, termogramy, ocena właściwości termo-izolacyjnych badanych materiałów. 

 • Tensjometr KSV Sigma 701.

Wyznaczanie napięcia powierzchniowego cieczy i ciał stałych, kąta zwilżania ciał stałych metodami Washburna i Wilhelmy’ego, napięcia międzyfazowego,  histe-rezy  kąta zwilżania,  swobodnej  energii  powierzchniowej.

 • System do automatycznego  określania właściwości powierzchniowych Krüss DSA 100.

Automatyczne określanie kąta zwilżania i wyznaczanie swobodnej energii po-wierzchniowej i międzyfazowej.

 • Goniometr PGX (Fibro Systems) z zewnętrznym systemem dozowania kropli.

Wyznaczanie statycznego i dynamicznego kąta zwilżania (rejestracja parame-trów  w  funkcji  czasu).  Automatyczna  aplikacja  kropli.

 • Urządzenie powlekające Mathis Printing Table Model SILK-B 480.  

Ciąg powlekający do nanoszenia powłok, prędkość przesuwu  1 - 8 m/min, maks. powierzchnia aplikacji 460 mm x 470 mm. 

 • Laboratoryjna napawarka dwuwałowa f-my MATHIS.

Napawanie materiałów włókienniczych.

 • Erichsen UNICOATER Model 409.  

Automatyczny aplikator do otrzymywania powłok, powierzchnia aplikacji 335 x 345 mm. 

 • Analizator wielkości cząstek Zetasizer ZS f-my MALVERN.

Analiza wielkości cząstek, wyznaczanie potencjału zeta.

 • Wiskozymetr Brookfielda i wibrowiskozymetr SV-10. 

Wyznaczanie lepkości.

 • Aktywator wyładowań koronowych METALCHEM.

Modyfikacja powierzchni – struktury i energii powierzchniowej. 

 • Młyn szybkoobrotowy, tnący typ T2 SW f-my TRYMET.

Rozdrabnianie surowców wtórnych.

 

Kierownik Zakładu

dr hab. inż. Małgorzata Cieślak, prof. nadzw. IW
tel. 42 25-34-405
kom. 507-024-712
fax: 42 25-34-490
e-mail: cieslakm@iw.lodz.pl 

 
 
 
W Zakładzie Naukowym Niekonwencjonalnych Technik i Wyrobów Włókienniczych koordynowany i realizowany jest projekt kluczowy
 

„Funkcjonalne nano- i mikromateriały włókiennicze”
PO IG.01.03.01-00-004/08

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013


Kontakt:

Kierownik Projektu NANOMITEX                
dr inż. Małgorzata Cieślak, prof. nadzw. IW                
e-mail: cieslakm@iw.lodz.pl          

Biuro Lidera Projektu NANOMITEX
ul. Gdańska 118, 90-520 Łódź             
e-mail: nanomitex@iw.lodz.pl


 
Instytut Włókiennictwa w ramach  6 Programu Ramowego UE zrealizował wspólnie z partnerami z Belgii, Portugalii, Włoch, Hiszpanii, Węgier i Polski oraz Europejską Federacją Tekstylną EURATEX projekt sektorowy typu Collective Research, koordynowany przez Belgijski Instytut Tekstylny CENTEXBEL, nr kontraktu COLL-CT-2006-030312 INNOTEX „A tool box to catalyze continuous process INNOvation within the TEXtile manufacturing lines in Europe” -  INNOTEX.
 
Celem projektu była poprawa funkcjonowania, wydajności i jakości produkcji w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach (MŚP) przemysłu włókienniczego, dzięki wprowadzeniu opracowanego nowoczesnego informatycznego systemu zarządzania i komunikacji INNOTEX.
 

Kontakt:

dr inż. Małgorzata Cieslak, prof. nadzw. IW
e-mail: cieslakm@iw.lodz.pl
tel. 42 25 34 405

dr inż. Dorota Puchowicz
e-mail: puchowicz@iw.lodz.pl
tel. 42 25 34 409   

 
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych