instytut włókiennictwa
Majątek


Majątek Instytutu Włókiennictwa

(stan na dzień 31.12.2016 r.)

Instytut Włókiennictwa dysponuje mieniem o łącznej wartości  43 452 716,05 zł, w tym:

A.    Aktywa trwałe 24 672 239,84  zł

I.   Wartości niematerialne i prawne 60 018,07 zł

II.  Rzeczowe aktywa trwałe 24 207 204,74 zł

III. Inwestycje długoterminowe 405 017,03 

B.     Aktywa obrotowe 18 780 476,21 

I.   Zapasy 3 434 553,88 zł

II.  Należności krótkoterminowe 5 805 208,36 

III. Inwestycje krótkoterminowe 9 400 903,61 zł

IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 139 810,36 

 

Podmiot udostępniający informację: Instytut Włókiennictwa
Osoba odpowiadająca za informację: mgr Anna Złota
Osoba udostępniająca informację: Hanna Zawiśniewska
Data wytworzenia: 18.05.2016r
Data publikacji: 19.05.2016r
Data modyfikacji: 22.06.2017r
 
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
strony internetowe